Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

2020

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok 2020.

Oprac.: Joanna Burska, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek, Magdalena Mrugowska

W badaniu funkcjonalności bibliotek publicznych realizowanym w 2021 roku (dane za 2020 rok) uczestniczyło 2508 placówek –  98,9%.

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju.

Badaniami objęto:

18    bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
35    bibliotek powiatowych
324    bibliotek gmin miejskich
623    biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1508   bibliotek gmin wiejskich

W 14 województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim) w badaniu wzięło udział 100% funkcjonujących w nich bibliotek publicznych, w pozostałych 2 województwach tj. wielkopolskim – 97,8% i w małopolskim – 89,6% bibliotek publicznych.

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach według województw

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

W badaniach za rok 2020  wprowadzone zostały nowe wskaźniki.

 1. Liczba pobranych dokumentów z zasobów elektronicznych w przeliczeniu na mieszkańca.
 2. Liczba unikalnych użytkowników strony internetowej biblioteki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
 3. Wskaźnik: Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców do badań za 2019 obejmował imprezy organizowane w sposób tradycyjny
  i online łącznie. Od badania za 2020 r. został podzielony na dwa wskaźniki:
 • Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę w sposób tradycyjny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców .
 • Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę online w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

           Ze względu na mały do 2019 r. udział wśród rejestrowanych imprez działań online dane dotyczące imprez tradycyjnych potraktowano jako kontynuację wskaźnika w jego pierwotnym zakresie.

 1. We wskaźniku Usługi sieciowe i/lub interaktywne dodano usługę: dostęp zdalny do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza bibliotek.

Szczegółowe informacje:  https://afb.sbp.pl/afbp/wp-content/uploads/2021/02/Wskazniki_publiczne_2021.pdf

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2020 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP.

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w latach 2016-2020 w bibliotekach wojewódzkich.

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2020
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2020
 3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2020
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2020
 5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2020
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2020
 7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2020
 8. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko–wiejskich 2020
 9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2020
 10. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2020
 11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2020 (mediany)
 12. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2020
 13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2016-2020
 14. Porównanie wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2016-2020

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2016-2020 (mediany)

 1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2016-2020.
 2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2016-2020.
 3. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2016-2020
 4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2016-2020
 5. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2016-2020
 6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2016-2020

Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych za rok 2020:

Udostępniamy szablony arkusza kalkulacyjnego Excel do indywidualnego wykorzystania przez biblioteki biorące udział w badaniach AFBP w celu graficznego przedstawiania wyników ich działalności.

Szablony pozwalają na:

 • zestawianie danych konkretnej biblioteki z danymi grup bibliotek o podobnych cechach (podtyp, wielkość środowiska),
 • graficzną prezentację wskaźników.

Pamiętając o ograniczeniach porównywalności danych (interpretując wyniki analiz należy ograniczać się w porównaniach do podtypu bibliotek, którego dotyczą dane) powstały zestawy arkuszy dla poszczególnych podtypów bibliotek z uwzględnieniem wielkości środowiska (tzn. liczby mieszkańców).

Arkusze uzupełnione zostały o dane ogólnopolskie dla danego podtypu bibliotek (za rok 2020). Zainteresowana biblioteka, po wyborze właściwego dla siebie szablonu arkusza uzupełnia go o wskaźniki swojej biblioteki (pozyskane z Formularzu AFBP za dany rok). Po jego uzupełnieniu automatycznie wygenerują się wykresy (pkt. 1-5).

Istotnym elementem analiz są porównania w czasie. Udostępniamy arkusze z automatycznie generującymi się wykresami zestawiające wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych podtypach bibliotek publicznych (mediany) ze wskaźnikami danej biblioteki na przestrzeni ostatnich 5 lat (pkt. 6).

1. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2020

2. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek powiatowych 2020

3. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2020

4. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2020:

5. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2020:

6. Wykresy wskaźników funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2016-2020 (mediany):

Funkcjonowanie bibliotek publicznych w 2020 roku a poziom wykorzystania ich usług – na podstawie wskaźników funkcjonalności z grupy „Wykorzystanie” w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP)

Oprac.: Małgorzata Jezierska

Dokument: Funkcjonowanie bibliotek publicznych w 2020 roku a poziom wykorzystania ich usług – na podstawie wskaźników funkcjonalności z grupy „Wykorzystanie” w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP)

Usługi sieciowe i/lub interaktywne bibliotek publicznych w latach 2015-2019
na podstawie Analizy Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP)

Oprac.: Grupa robocza ds. badania efektywności bibliotek publicznych

Dokument: Usługi sieciowe i/lub interaktywne bibliotek publicznych w latach 2015-2019 na podstawie Analizy Funkcjonowania Bibliotek Publicznych