Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

2022

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych na podstawie danych
za rok 2022.

Oprac.: Izabela Drapała, Małgorzata Jezierska, Danuta Kaczmarek, Magdalena Mrugowska, Karolina Prusik, Grzegorz Zys.

W badaniu funkcjonalności bibliotek publicznych realizowanym w 2023 roku (dane za 2022 rok) uczestniczyło 2496 placówek – 98,3%.

Wykres 1. Procentowy udział bibliotek publicznych biorących udział w badaniach w skali kraju

Badaniami objęto:
18 bibliotek wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich
36 bibliotek powiatowych
321 bibliotek gmin miejskich
643 biblioteki gmin miejsko-wiejskich
1478 bibliotek gmin wiejskich

W 14 województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowiec-kim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim) w badaniu wzięło udział 100% funkcjonujących w nich bibliotek publicznych, w pozostałych 2 województwach tj. wielkopolskim – 92,2%, małopolskim – 91,3%

 

Wykres 2. Procentowy udział bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach według województw

 

Wskaźniki w niżej wymienionych tabelach pogrupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) i perspektywami oceny bibliotek określonymi w normie PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

Tabele 1-12 ilustrują wyniki badań za rok 2022 we wszystkich bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie AFBP z uwzględnieniem typów bibliotek i wielkości obsługiwanego środowiska

Tabele 13-14 prezentują porównanie wskaźników funkcjonalności i wskaźników usług sieciowych
i interaktywnych w latach 2018-2022 w bibliotekach wojewódzkich.

1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2022
2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2022
3. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatowych 2022
4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych 2022
5. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2022
6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejskich 2022
7. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2022
8. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin miejsko–wiejskich 2022
9. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2022
10. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach gmin wiejskich 2022
11. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2022 (mediany)
12. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w poszczególnych typach bibliotek publicznych 2022
13. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2018-2022
14. Porównanie wskaźników usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich 2018-2022

Kolejna grupa zestawień tabelarycznych przedstawia porównania za lata 2018-2022 wartości median.

Analizy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych z lat 2018-2022 (mediany)
1. Wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2018-2022.
2. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wojewódzkich i wojewódzkich i miejskich w latach 2018-2022.
3. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach powiatowych w latach 2018-2022.
4. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejskich w latach 2018-2022.
5. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach miejsko-wiejskich w latach 2018-2022.
6. Wskaźniki usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach wiejskich w latach 2018-2022.


Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych za rok 2022:

Udostępniamy szablony arkusza kalkulacyjnego Excel do indywidualnego wykorzystania przez biblioteki biorące udział w badaniach AFBP w celu graficznego przedstawiania wyników ich działalności.

Szablony pozwalają na:

  • zestawianie danych konkretnej biblioteki z danymi grup bibliotek o podobnych cechach (podtyp, wielkość środowiska),
  • graficzną prezentację wskaźników.

Pamiętając o ograniczeniach porównywalności danych (interpretując wyniki analiz należy ograniczać się w porównaniach do podtypu bibliotek, którego dotyczą dane) powstały zestawy arkuszy dla poszczególnych podtypów bibliotek z uwzględnieniem wielkości środowiska (tzn. liczby mieszkańców).

Arkusze uzupełnione zostały o dane ogólnopolskie dla danego podtypu bibliotek (za rok 2022). Zainteresowana biblioteka, po wyborze właściwego dla siebie szablonu arkusza uzupełnia go o wskaźniki swojej biblioteki (pozyskane z Formularzu AFBP za dany rok). Po jego uzupełnieniu automatycznie wygenerują się wykresy (pkt. 1-5).

Istotnym elementem analiz są porównania w czasie. Udostępniamy arkusze z automatycznie generującymi się wykresami zestawiające wskaźniki funkcjonalności w poszczególnych podtypach bibliotek publicznych (mediany) ze wskaźnikami danej biblioteki na przestrzeni ostatnich 5 lat (pkt. 6).

1. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek wojewódzkich 2022

2. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek powiatowych 2022

3. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejskich 2022:

4. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin miejsko–wiejskich 2022:

5. Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek gmin wiejskich 2022:

6. Wykresy wskaźników funkcjonalności w poszczególnych typach bibliotek publicznych w latach 2018-2022 (mediany):