Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Zaktualizowane wydanie Poradnika “Analiza i interpretacja danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności w projekcie AFBP”.

Zaktualizowane wydanie Poradnika zostało uzupełnione o opis i interpretację wskaźników funkcjonalności wprowadzonych do badań efektywności bibliotek publicznych w 2020 roku. Zaproponowane uzupełnienia wynikają z rosnącego znaczenia usług bibliotek, z których użytkownik może skorzystać przez internet  oraz zwiększonego zainteresowania wykorzystaniem ich zasobów elektronicznych. Ten obszar działalności bibliotek nabrał szczególnego znaczenia w roku 2020 – okres lockdownu przyspieszył rozszerzenie oferty bibliotek w tym zakresie. Wprowadzono nowe wskaźniki  w grupie wskaźników służących pomiarowi wykorzystania zasobów biblioteki i aktywności związanej z realizacją elektronicznych usług bibliotecznych są to: Liczba pobranych dokumentów z zasobów elektronicznych  w przeliczeniu na mieszkańca oraz Liczba unikalnych użytkowników strony internetowej biblioteki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Wskaźnik Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę w przeliczeniu na 1000 mieszkańców obejmujący do 2019 roku imprezy, wydarzenia organizowane tradycyjnie i online  od 2020 roku obliczany jest odrębnie jako: Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę w sposób tradycyjny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę online w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Do liczby rejestrowanych usług w grupie „Potencjał i rozwój” we wskaźniku Usługi sieciowe i/lub interaktywne dodano usługę Dostęp zdalny do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza biblioteki.

Od roku 2020 na podstawie gromadzonych danych statystycznych w projekcie AFBP obliczane są 32 wskaźniki funkcjonalności dla bibliotek publicznych opisane w rozdz. 4 Poradnika.