Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych za rok 2021

Szablony dostępne są w zakładce “Wyniki badań” :https://afb.sbp.pl/afbp/wyniki-badan/

Szablon pozwala na:
•    zestawianie danych ogólnopolskich z danymi konkretnej biblioteki,
•    graficzną prezentację wskaźników

Tak zebrane i zestawione wartości wskaźników automatycznie wygenerują wykresy, co na pewno ułatwi ich interpretację.

Stworzono  arkusze, które umożliwiają automatyczne porównanie i generowanie wykresów konkretnej biblioteki z wartościami średnimi bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach w odpowiednich grupach bibliotek.

Pamiętając o ograniczeniach porównywalności danych (interpretując wyniki analiz należy ograniczać się w porównaniach do bibliotek podtypu, którego dotyczą dane) powstały zestawy arkuszy dla różnych typów bibliotek wojewódzkie/wojewódzkie i miejskie, powiatowe, miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie. Kolejnym kryterium stworzonych arkuszy jest liczba mieszkańców (do 5000, 5001-10000, 10001-15000, 15001-20000, 20001-50000, powyżej 50000).

Każdy z arkuszy uzupełniony został o dane ogólnopolskie (dane za rok 2021) natomiast zainteresowana biblioteka, po wyborze właściwego dla siebie typu arkusza uzupełni arkusz o wskaźniki swojej biblioteki, które generują się automatycznie w Formularzu AFBP za dany rok. Po uzupełnieniu wartości w kolejnych arkuszach automatycznie wygenerują się wykresy: porównanie danych ogólnopolskich z danymi biblioteki.
Istotnym elementem analiz są porównania w czasie. Powstały arkusze z automatycznie generującymi się wykresami zestawiające wskaźniki danej biblioteki ze wskaźnikami ogólnopolskimi (mediany) na przestrzeni ostatnich 5 lat. Arkusze te także podzielone zostały na typy bibliotek.