Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Wykresy wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych obliczanych na podstawie danych za rok 2020

Informujemy, że przygotowano szablony arkusza kalkulacyjnego na potrzeby analiz wskaźników wygenerowanych na podstawie danych statystycznych wprowadzanych przez biblioteki publiczne do Formularza w serwisie AFBP.

Szablony dostępne są w zakładce “Wyniki badań” :https://afb.sbp.pl/afbp/wyniki-badan/

Szablon pozwala na:
•    zestawianie danych ogólnopolskich z danymi konkretnej biblioteki,
•    graficzną prezentację wskaźników

Tak zebrane i zestawione wartości wskaźników automatycznie wygenerują wykresy, co na pewno ułatwi ich interpretację.

Stworzono  arkusze, które umożliwiają automatyczne porównanie i generowanie wykresów konkretnej biblioteki z wartościami średnimi bibliotek publicznych uczestniczących w badaniach w odpowiednich grupach bibliotek.

Pamiętając o ograniczeniach porównywalności danych (interpretując wyniki analiz należy ograniczać się w porównaniach do bibliotek podtypu, którego dotyczą dane) powstały zestawy arkuszy dla różnych typów bibliotek wojewódzkie/wojewódzkie i miejskie, powiatowe, miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie. Kolejnym kryterium  stworzonych arkuszy jest liczba mieszkańców (do 5000, 5001-10000, 10001-15000, 15001-20000, 20001-50000, powyżej 50000).

Każdy z arkuszy uzupełniony został o dane ogólnopolskie (dane za rok 2020) natomiast zainteresowana biblioteka, po wyborze właściwego dla siebie typu arkusza uzupełni arkusz o wskaźniki swojej biblioteki, które generują się automatycznie w Formularzu AFBP za dany rok. Po uzupełnieniu wartości w kolejnych arkuszach automatycznie wygenerują się wykresy: porównanie danych ogólnopolskich z danymi biblioteki.
Istotnym elementem analiz są porównania w czasie. Powstały arkusze z automatycznie generującymi się wykresami zestawiające wskaźniki danej biblioteki ze wskaźnikami ogólnopolskimi (mediany) na przestrzeni ostatnich 5 lat. Arkusze te także podzielone zostały na typy bibliotek.