Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Informacje ogólne

Projekt Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce (AFBN) realizowany jest od 2001 r. przez Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych (ZSBN). W 2004 r. podpisano,  prolongowane w 2006, w 2012, 2018 i 2023 roku Porozumienie o współpracy, określające cele i zadania projektu oraz zasady współpracy pomiędzy jego sygnatariuszami. Prace ZSBN zostały wpisane do zadań Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP).

Nadrzędny cel projektu – wypracowanie standardów dla bibliotek polskich szkół wyższych – jest realizowany przez następujące zadania:

  • pozyskiwanie danych w celu opracowania wskaźników funkcjonalności,
  • opracowywanie metody oceny funkcjonowania bibliotek,
  • opracowywanie i publikowanie rocznych raportów,
  • prowadzenie badań porównawczych ze wskaźnikami i standardami funkcjonowania bibliotek zagranicznych,
  • rekomendowanie wskaźników organizatorom bibliotek, twórcom rankingów oraz innym instytucjom i organizacjom.

W 2012 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprosiło do współpracy ZSBN oraz przedstawicieli innych typów bibliotek w Polsce, w wyniku czego, po podpisaniu przez KDBASP i SBP w 2015 r. Zasad funkcjonowania projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek, podjęto prace nad wspólnym projektem AFB. Celem AFB jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych, w oparciu o międzynarodowe normy i doświadczenia bibliotek zagranicznych.

AFBN realizuje zadania w oparciu o “Procedury harmonogram realizacji projektu” w ramach AFB oraz na podstawie właściwego dla bibliotek szkół wyższych zestawu danych statystycznych i wskaźników, bazując na dorobku z ubiegłych lat oraz na międzynarodowych zaleceniach i normach, a w szczególności:

  • PN-ISO 2789:2016-04 Informacja i dokumentacja. Międzynarodowa statystyka biblioteczna,
  • PN-ISO 11620:2017-11 Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.