Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Linki i publikacje

Publikacje o AFBN lub opracowane z wykorzystaniem bazy AFB

Projekt AFBN zaowocował wieloma publikacjami omawiającymi jego założenia, a także analitycznymi i pokazującymi praktyczne wykorzystanie wyników badań. Celem zestawienia jest propagowanie projektu, ale też zachęta do przygotowywania kolejnych opracowań wykorzystujących dane projektu. Wszystkich, którzy w swych publikacjach już nawiązywali do AFBN, a nie zostali ujęci w zestawieniu prosimy o nadesłanie danych – uzupełnimy listę. Osoby, które będą w przyszłości przygotowywały tego typu opracowania prosimy, aby na bieżąco przysyłały opisy bibliograficzne na adres lidka@utp.edu.pl.

Derfert-Wolf, L. Rynarzewski, M. Kim jesteśmy, co robimy, czym dysponujemy – środowisko bibliotek szkół wyższych w Polsce. I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych w Polsce, Łódź 12-14.06.2019. Prezentacja. Nagranie.

Strzelczyk, E. Derfert-Wolf, L. Po co pytać? O badaniach satysfakcji użytkowników bibliotek 
w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych. Medical Library Forum 2018, 11(1):43-50. doi: 10.34738/mlf.0011.

Derfert-Wolf, L. Badania wpływu i wartości bibliotek akademickich – narzędzia, pomiary, dobre praktyki. W: Sidor, M. W. (red.) Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych. Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z 2018, s. 289-306.

Dobrzyńska-Lankosz, E. Analiza porównawcza wybranych wskaźników funkcjonalności jako przykład wykorzystania AFBN w zarządzaniu biblioteką. W: Sidor, M. W. (red.) Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych. Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z 2018, s. 219-233.

Derfert-Wolf, L. Misja wspierania nauki a misja społeczna bibliotek szkół wyższych – relacje i znaczenie w świetle badań funkcjonalności i wpływu. W: Jazdon K. (red. nauk.) Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018, s.29-43.

Strzelczyk, E. Przyszłość bibliotek w rękach użytkowników. W: Sidor, M. W. (red.) Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych. Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z 2018, s. 236-248.

Derfert-Wolf, L. Źródła dochodów bibliotek akademickich oraz inne wskaźniki finansowe w projekcie AFBN. W: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 119-134.

Kazan, A., Skubała, E. Biblioteka akademicka–płaszczyzny ewolucji. W: Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, s. 202-227.

Łaciak, G., Szuman, M., Wijas, M. Doświadczenia użytkowników Biblioteki Głównej AGH w Krakowie w świetle badań satysfakcji. Biuletyn EBIB 2018, No 182.

Krawczyk, A. Potencjał wykorzystania informacji dotyczących elektronicznej oferty bibliotek naukowych w statystyce bibliotecznej. Biblioteka i Edukacja 2018, No 13.

Kościewicz, D. Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako element kształtowania strategii. Czyrek, J., Wojtczak, J. (red) Rola biblioteki w środowisku lokalnym. Wrocław 2017, s. 37-46.

Kuźnik, A., Popławski, M., Stanek, S. The Implications of Information Technology Infrastructure for Key Performance Indicators of University Libraries – Results of the Preliminary Analysis. International Journal of Synergy and Research 2017, Vol. 6, s. doi: 10.17951/ijsr.2017.0.6.77.

Strzelczyk, E. Raport z badań satysfakcji użytkowników bibliotek Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej. Warszawa : Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, listopad 2017.

Karwowski, M. Secret client – nowa metoda badania jakości obsługi w bibliotekach uniwersyteckich. Rozprawa doktorska. Toruń 2016.

Derfert-Wolf, L. Użytkownik w badaniach efektywności i ocenie jakości biblioteki. W: Biblioteki bez użytkowników…? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 37-51.

Głowacka E.: Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń 2015.

Bártová, Tereza. Metody měření kvality služeb ve vysokoškolských knihovnách: případová studie knihoven HAMU a JAMU. Praca dyplomowa. Univerzita Karlova v Praze, 2014.

Derfert-Wolf, L. Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności. III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, s 143-161.

Górski, M., Marcinek, M. Application of Selected Software Tools for Data Collection and Analysis in Library Management and Their Effectiveness Assessment: Results of the Research Conducted at Polish Academic Libraries. International Journal of Decision Support System Technology (IJDSST) 2010, 2(2), 24-35. doi:10.4018/jdsst.2010040103.

Fryš J., Chodounská A., Kalíšek P., Krčál M.: Přehled systémů a nástrojů pro analýzu a srovnávání dat o výkonnosti akademických knihoven. Proinflow: časopis pro informační vědy 2005, Vol. 7, No. 1, s. 16–28.

Bibliografia prac omawiających działania AFBN lub wykorzystujących jej wyniki (wybór) 2003-2012, oprac. Krystyna Jazdon