Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Linki i publikacje

Publikacje o AFBN lub opracowane z wykorzystaniem bazy AFB

Projekt AFBN zaowocował wieloma publikacjami omawiającymi jego założenia, a także analitycznymi i pokazującymi praktyczne wykorzystanie wyników badań. Celem zestawienia jest propagowanie projektu, ale też zachęta do przygotowywania kolejnych opracowań wykorzystujących dane projektu. Wszystkich, którzy w swych publikacjach już nawiązywali do AFBN, a nie zostali ujęci w zestawieniu prosimy o nadesłanie danych – uzupełnimy listę. Osoby, które będą w przyszłości przygotowywały tego typu opracowania prosimy, aby na bieżąco przysyłały opisy bibliograficzne na adres edyta.strzelczyk@pw.edu.pl.

2023

Kościewicz, D., Szczepanowska S., Finanse bibliotek uczelni badawczych w świetle danych AFBN. W: Biuletyn EBIB [online]. Nr 2(209), Finansowanie bibliotek.

2020

Strzelczyk E., Poznać, zmierzyć, opisać… satysfakcja użytkowników w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek. W: Bibliotekarz 2020, nr 11, s. 4-9.

2019

Derfert-Wolf, L., Kim jesteśmy, co robimy, czym dysponujemy – środowisko bibliotek szkół wyższych w Polsce. W: Sójkowska, I., Derfert-Wolf, L. (red.). I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, Łódź 12-14.06.2019 [online]. Stowarzyszenie EBIB, 2019. Materiały Konferencyjne EBIB, nr 26.

Strzelczyk E., Holistyczny model analizy funkcjonowania bibliotek szkół wyższych: ocena funkcjonalności, pomiar satysfakcji użytkowników, ocena wpływu i wartości. Acta Universitatis Lodziensis Folia Librorum [online]. 2019, 2 (29), s.13-29.

Strzelczyk E., Zmierzyć niemierzalne – pomiar satysfakcji użytkowników oraz badanie wpływu i wartości bibliotek akademickich. W: Sójkowska, I., Derfert-Wolf, L. (red.). I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, Łódź 12-14.06.2019 [online]. Stowarzyszenie EBIB, 2019. Materiały Konferencyjne EBIB, nr 26.

2018

Derfert-Wolf, L., Badania wpływu i wartości bibliotek akademickich – narzędzia, pomiary, dobre praktyki. W: Sidor, M. W. (red.) Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych. Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2018, s. 289-306.

Derfert-Wolf, L., Misja wspierania nauki a misja społeczna bibliotek szkół wyższych – relacje i znaczenie w świetle badań funkcjonalności i wpływu. W: Jazdon K. (red. Nauk.) Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? [online]. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018, s.29-43.

Derfert-Wolf, L., Źródła dochodów bibliotek akademickich oraz inne wskaźniki finansowe w projekcie AFBN. W: Żochowska, J. (red.) Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r. Białystok [online]. 2018, s. 119-134.

Dobrzyńska-Lankosz, E., Analiza porównawcza wybranych wskaźników funkcjonalności jako przykład wykorzystania AFBN w zarządzaniu biblioteką. W: Sidor, M. W. (red.) Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych. Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2018, s. 219-233.

Kazan, A., Skubała, E., Biblioteka akademicka – płaszczyzny ewolucji. W: Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką [online]. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, s. 202-227.

Krawczyk, A., Potencjał wykorzystania informacji dotyczących elektronicznej oferty bibliotek naukowych w statystyce bibliotecznej. Biblioteka i Edukacja [online]. 2018, No 13.

Łaciak, G., Szuman, M., Wijas, M., Doświadczenia użytkowników Biblioteki Głównej AGH w Krakowie w świetle badań satysfakcji. Biuletyn EBIB [online]. No 182 (2018), Użytkownik biblioteki i jego doświadczenia.

Strzelczyk, E., Derfert-Wolf, L., Po co pytać? O badaniach satysfakcji użytkowników bibliotek w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych. Medical Library Forum [online]. 2018, 11(1), s. 43-50.

Strzelczyk, E., Przyszłość bibliotek w rękach użytkowników. W: Sidor, M. W. (red.) Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych. Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2018, s. 236-248.

2017

Kościewicz, D., Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako element kształtowania strategii. W: Czyrek, J., Wojtczak, J. (red.) Rola biblioteki w środowisku lokalnym [online]. Wrocław, 2017, s. 37-46.

Kuźnik, A., Popławski, M., Stanek, S., The Implications of Information Technology Infrastructure for Key Performance Indicators of University Libraries – Results of the Preliminary Analysis. W: International Journal of Synergy and Research [online]. 2017, Vol. 6.

Sobielga J., Strzelczyk E., Badania satysfakcji użytkowników w bibliotekach publicznych województwa dolnośląskiego. W: Toruńskie studia bibliologiczne 2017, r. 10, nr 1, s. 87-101.

Strzelczyk E., Jakość postrzegana jako satysfakcja użytkowników:  zagadnienia metodologiczne. W: Wojciechowska, M. (red.), Zarządzanie jakością w bibliotece : praca zbiorowa. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017, s. 141-157

Strzelczyk, E., Raport z badań satysfakcji użytkowników bibliotek Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej [online].  Warszawa : Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, 2017.

2016

Karwowski, M., Secret client – nowa metoda badania jakości obsługi w bibliotekach uniwersyteckich. Rozprawa doktorska [online]. Toruń, 2016.

Strzelczyk E., Jak nas oceniają użytkownicy? Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej. Przegląd biblioteczny 2016, r. 84, z. 3, s. 407-424.

2015

Derfert-Wolf, L., Użytkownik w badaniach efektywności i ocenie jakości biblioteki. W: Brzezińska-Stec, H.,  Żochowska, J.  (red.), Biblioteki bez użytkowników…? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015 [online]. Białystok, 2015, s. 37-51.

Głowacka E., Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń, 2015.

Kędzierska E., Sobielga J., Zawałkiewicz A., Nowa jakość w badaniach użytkowników bibliotek. Bibliotekarz 2015, nr 1, s. 12-15.

2014

Bártová, T., Metody měření kvality služeb ve vysokoškolských knihovnách: případová studie knihoven HAMU a JAMU. Praca dyplomowa [online]. Univerzita Karlova v Praze, 2014.

2011

Derfert-Wolf, L., Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności. III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy [online]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, s 143-161.

2010

Górski, M., Marcinek, M., Application of Selected Software Tools for Data Collection and Analysis in Library Management and Their Effectiveness Assessment: Results of the Research Conducted at Polish Academic Libraries. W: International Journal of Decision Support System Technology (IJDSST) 2010, 2(2), 24-35.

2005

Fryš J., Chodounská A., Kalíšek P., Krčál M.: Přehled systémů a nástrojů pro analýzu a srovnávání dat o výkonnosti akademických knihoven [online]. Proinflow: časopis pro informační vědy 2005, Vol. 7, No. 1, s. 16–28.


Bibliografia prac omawiających działania AFBN lub wykorzystujących jej wyniki (wybór) 2003-2012, oprac. Krystyna Jazdon