Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Wyniki badań efektywności bibliotek pedagogicznych

Opublikowano analizę wskaźników  funkcjonalności bibliotek pedagogicznych na podstawie danych za 2020 r.

Jak co roku, wskaźniki w tabelach grupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (ang. Balanced scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017  „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

Warto zwrócić uwagę na wartości dwóch nowych wskaźników:

  • wprowadzonego w roku 2019 wskaźnika „Procent użytkowników zewnętrznych” wśród wszystkich użytkowników biblioteki, którego celem jest ocena odsetka użytkowników biblioteki spoza populacji obsługiwanej, a tym samym znaczenia biblioteki dla edukacji i kultury w regionie oraz jej wpływu i atrakcyjności poza bezpośrednim zasięgiem oddziaływania,
  • wprowadzonego w roku 2020 roku wskaźnika. „Liczba dokumentów pobranych z zasobów elektronicznych w przeliczeniu na użytkownika”, którego celem było ustalenie stopnia wykorzystania zasobów elektronicznych oferowanych przez bibliotekę zdalnie i w sieci lokalnej biblioteki. Za pomocą powyższego wskaźnika można również dokonać oceny, czy użytkownicy biblioteki odnajdują w jej zasobach elektronicznych materiały, które ich interesują.

W roku 2020 w badaniach wzięło udział 72,3% bibliotek pedagogicznych, nie licząc trzech bibliotek powiatowych. Jest to nieznaczny przyrost w stosunku do roku poprzedniego.

Więcej informacji w zakładce Wyniki badań.

Dodaj komentarz