Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Sprawozdanie z seminarium „Jak wykorzystać potencjał danych AFB – badanie funkcjonalności i wpływu bibliotek”.

12 września 2022 roku odbyło się realizowane w ramach projektu AFB seminarium  „Jak wykorzystać potencjał danych AFB – badanie funkcjonalności i wpływu bibliotek”.

W seminarium wzięli udział dyrektorzy i bibliotekarze z wszystkich typów bibliotek oraz zaproszeni goście.

Seminarium odbywające się w formule online, podzielone zostało na dwie części.

Pierwszą z nich rozpoczęła się od powitania uczestników przez dr Barbarę Budyńską, przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W krótkim wystąpieniu Barbara Budyńska podkreśliła, jak cenne jest wykorzystywanie przez biblioteki wszystkich typów, wypracowanych w projekcie AFB jednolitych  metod i narzędzi do systematycznej oceny ich pracy. Zwróciła też uwagę na ogromną wartość wyników analiz statystycznych w działalności bibliotek oraz w działalności Stowarzyszenia skierowanej do nich. Prelegenci zabierający głos w tej części seminarium, skupili się na przedstawieniu przykładów praktycznego wykorzystania  wskaźników funkcjonalności w bibliotekach publicznych, naukowych i pedagogicznych oraz zaprezentowaniu przykładów wpływu analizy wskaźników funkcjonalności na działanie bibliotek.

Małgorzata Domagała z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wystąpiła  z referatem „Profilaktyka – Diagnoza – Wsparcie : AFB w praktyce bibliotecznej”. Przedstawiła m.in. wybrane przykłady wykorzystania wskaźników funkcjonalności, w tym wskaźnika satysfakcja użytkowników bibliotek. Zaprezentowała Raport z badań prowadzonych w bibliotece w ramach projektu AFB, podała szereg przykładów działań promujących projekt w środowisku (np. seminaria powiatowe). Wskazała też inne ciekawe przykłady wykorzystania zasobów AFB (np. w pismach do władz samorządowych z informacjami dotyczącymi funkcjonowania bibliotek, opiniach odnośnie zamiaru łączenia bibliotek z domami kultury, listach gratulacyjnych związanych z jubileuszami bibliotek) czy wsparciu instruktorów w rozwiązywaniu bieżących problemów (poprzez porównanie funkcjonowania bibliotek z placówkami działającymi w podobnych warunkach w podregionie zielonogórskim, województwie lub kraju, z uwzględnieniem wszystkich lub tylko wybranych wskaźników funkcjonalności).

Jolanta Sobielga  z Biblioteki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w wystąpieniu zatytułowanym  „Analiza zmian ustroju bibliotek za pomocą wskaźników funkcjonalności” skupiła się na porównaniu wybranych wskaźników dotyczących zbiorów i usług analogowych oraz elektronicznych w latach 2013-2020. W podsumowaniu stwierdziła,  że  od roku 2020 nastąpił zdecydowany rozwój procesów bibliotecznych w formie elektronicznej zarówno w zakresie ilościowego stanu zbiorów jak i usług bibliotecznych. Wg prelegentki proces zastępowania tradycyjnych źródeł informacji oferowanych przez biblioteki źródłami w formie cyfrowej wydaje się być nieuchronny.

„O możliwości wykorzystania danych AFBN przez dyrektorów bibliotek” mówili: Dawid Kościewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Edyta Strzelczyk  z Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz  Sandra Szczepanowska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Praktyczne aspekty  prezentowane były przez prelegentów z dwóch perspektyw: konsultanta i zastępcy dyrektora biblioteki – uczestnika projektu  (Formularze i wskaźniki AFBN jako narzędzie zarządzania biblioteką) oraz  konsultanta i ankietera (Formularze – zmiany wartości w pandemii – widoczne szczególnie w usługach i korzystaniu z biblioteki).
W referacie pojawiły się też wnioski po pandemii  dotyczące  funkcjonowania biblioteki naukowej (sformułowane w oparciu o doświadczenia  Biblioteki UEW).

„Wskaźniki mierzące poziom wykorzystania zasobów i usług bibliotecznych na
przykładzie biblioteki pedagogicznej”
  omówiła Mariola Szymczak z Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach, Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach. Podczas wystąpienia zaprezentowała przykłady praktycznego wykorzystania wskaźników służących
pomiarowi poziomu wykorzystania zasobów biblioteki i aktywności związanej z realizacją usług bibliotecznych (wskaźniki i dane statystyczne do ich wyliczania, wizualizacja danych, przedstawienie dobrych praktyk, sposoby wykorzystania).

Po przerwie z referatem „Czy po pandemii  COVID-19  użytkownicy powrócili do bibliotek?” wystąpiła Edyta Strzelczyk z Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.  W oparciu o metodologię i przykłady wykorzystania narzędzi do badania satysfakcji użytkowników przedstawiała odpowiedzi na pytanie postawione w tytule wystąpienia. Rozpoczęła od przedstawienia  strat wynikających z pandemii,  zaprezentowała funkcjonowanie bibliotek w kryzysie za pomocą wskaźników funkcjonalności, omówiła ofertę usług elektronicznych i zobrazowała „nowe” formy korzystania z usług bibliotecznych.

Ostatni z referatów, zatytułowany  W blokach startowych – badanie pilotażowe wpływu społecznego i ekonomicznego bibliotek publicznych”  przedstawiła dr Magdalena Paul z Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Referentka rozpoczęła wystąpienie od zdefiniowania wpływu społecznego i ekonomicznego bibliotek publicznych, a następnie przedstawiła wyniki prac zespołu  ds. badania wpływu bibliotek AFB SBP. W oparciu o doświadczenia badawcze zespołu scharakteryzowała badania pilotażowe, wskazała na co w ich trakcie należy zwracać uwagę i czego unikać. Przedstawiła też  plany na najbliższą przyszłość, zakładające badania lokalne i ogólnopolskie.

W podsumowaniu seminarium dr Barbara Budyńska zapowiedziała jego kolejną edycję w roku 2023.

W seminarium wzięło udział 160 osób.