Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Wyniki badań

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek pedagogicznych na podstawie danych za 2020 r.

Oprac.: Mariola Szymczak, Joanna Kamińska

Analiza danych dokonywana była w programie komputerowym AFB, w module dla administratorów merytorycznych. Wskaźniki bibliotek pedagogicznych są prezentowane bez podziału na podtypy.

Wskaźniki w tabelach grupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (ang. Balanced scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017 . Wartości wskaźników zaokrąglano zgodnie z zaleceniami opracowanymi głównie na podstawie PN-ISO 11620:2017.

W badaniu wzięło udział łącznie 37 bibliotek pedagogicznych w tym:

 • 29 bibliotek pedagogicznych samodzielnych, które prowadzą 121 filii
 • 5 bibliotek funkcjonujących w strukturze ośrodków doskonalenia, które prowadzą 13 filii

oraz  3 biblioteki powiatowe:

 • 1 samodzielna
 • 2 włączone w strukturę innej placówki oświatowej

W roku 2020 w badaniach wzięło udział 72,3% bibliotek pedagogicznych, nie licząc trzech bibliotek powiatowych. Jest to nieznaczny przyrost w stosunku do roku poprzedniego.

Podobnie jak w roku 2019, badania przeprowadzono w  14 województwach. W 100% przebadano  biblioteki z siedmiu województw: dolnośląskiego, lubuskie, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Najmniejszą liczbę bibliotek, które włączyły się w badania efektywności odnotowujemy w województwie małopolskim i podlaskim – w badaniu wzięły udział tylko  po jednej z trzech funkcjonujących tam  bibliotek, co stanowi  33,3 % udziału.

W dalszym ciągu nie udało się włączyć do badań województw: świętokrzyskiego i zachodnio-pomorskiego.

Spada wskaźnik mediana “Nauczyciele – użytkownicy jako procent nauczycieli w rejonie objętym działalnością biblioteki”.

Wartość środkowa (mediana) filii przypadających na bibliotekę główną pozostaje niezmienna od 2015 roku, natomiast spada wartość średnia.

W 2019 roku wprowadzono w bibliotekach pedagogicznych wskaźnik „Procent użytkowników zewnętrznych” wśród wszystkich użytkowników biblioteki. Celem jest ocena odsetka użytkowników biblioteki spoza populacji obsługiwanej, a tym samym znaczenia biblioteki dla edukacji i kultury w regionie oraz jej wpływu i atrakcyjności poza bezpośrednim zasięgiem oddziaływania.

W 2020 roku wprowadzono w bibliotekach pedagogicznych nowy wskaźniki pt. „Liczba dokumentów pobranych z zasobów elektronicznych w przeliczeniu na użytkownika”, którego celem było ustalenie stopnia wykorzystania zasobów elektronicznych oferowanych przez bibliotekę zdalnie i w sieci lokalnej biblioteki. Za pomocą powyższego wskaźnika można również dokonać oceny, czy użytkownicy biblioteki odnajdują w jej zasobach elektronicznych materiały, które ich interesują.

W 2020 roku prawie wszystkie biblioteki pedagogiczne zapewniły swoim użytkownikom dostęp zdalny do licencjonowanych zbiorów elektronicznych spoza biblioteki.

Poniższy wykres prezentuje wydatki na zbiory elektroniczne jako procent wydatków na gromadzenie zbiorów w bibliotek pedagogicznych biorących udział w badaniu za 2020 roku:

 1. Wskaźniki funkcjonalności za rok 2020
 2. Porównanie wskaźników funkcjonalności za lata 2014-2020
 3. Usługi sieciowe i interaktywne za rok 2020
 4. Usługi sieciowe i interaktywne za lata 2014-2020
 5. Porównanie wskaźników sieciowych za lata 2015-2020

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek pedagogicznych na podstawie danych za 2019 r.

Oprac.: Aldona Zawałkiewicz, Mariola Szymczak, Joanna Kamińska

Analiza danych dokonywana była w programie komputerowym AFB, w module dla administratorów merytorycznych. Wskaźniki bibliotek pedagogicznych są prezentowane bez podziału na podtypy.

Wskaźniki w tabelach grupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (ang. Balanced scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2016 . Wartości wskaźników zaokrąglano zgodnie z zaleceniami opracowanymi głównie na podstawie PN-ISO 11620:2016.

W badaniu wzięło udział łącznie 35 bibliotek pedagogicznych w tym:

 • 28 bibliotek pedagogicznych samodzielnych, które prowadzą 121 filii
 • 5 bibliotek funkcjonujących w strukturze ośrodków doskonalenia, które prowadzą 13 filii

oraz  2 biblioteki powiatowe:

 • 1 samodzielna
 • 1 włączona w strukturę innej placówki oświatowej

W roku 2019 w badaniach wzięło udział 70,2% bibliotek pedagogicznych, nie licząc dwóch bibliotek powiatowych. Jest to nieznaczny spadek w stosunku do roku poprzedniego.

Podobnie jak w roku 2018, badania przeprowadzono w  14 województwach.
W 100% przebadano  biblioteki z sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Najmniejszą liczbę bibliotek, które włączyły się w badania efektywności odnotowujemy w województwie małopolskim i podlaskim– w badaniu wzięły udział tylko  po jednej z trzech funkcjonujących tam  bibliotek, co stanowi  33,3 % udziału.

W dalszym ciągu nie udało się włączyć do badań województw: świętokrzyskiego
i zachodnio-pomorskiego.

Spada wskaźnik mediana “Nauczyciele – użytkownicy jako procent nauczycieli w rejonie objętym działalnością biblioteki“.

Wartość środkowa (mediana) filii przypadających na bibliotekę główną pozostaje niezmienna od 2015 roku.

W 2019 roku wprowadzono w bibliotekach pedagogicznych nowy wskaźnik „Procent użytkowników zewnętrznych” wśród wszystkich użytkowników biblioteki. Celem jest ocena odsetka użytkowników biblioteki spoza populacji obsługiwanej, a tym samym znaczenia biblioteki dla edukacji i kultury
w regionie oraz jej wpływu i atrakcyjności poza bezpośrednim zasięgiem oddziaływania.

 

 1. Wskaźniki funkcjonalności za rok 2019
 2. Porównanie wskaźników funkcjonalności za lata2014-2019
 3. Usługi sieciowe i interaktywne za rok 2019
 4. Usługi sieciowe i interaktywne za lata 2014-2019
 5. Porównanie wskaźników sieciowych za lata 2015-2019

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek pedagogicznych na podstawie danych za 2018 r.

Oprac.: Mariola Szymczak, Aldona Zawałkiewicz

Analiza danych dokonywana była w programie komputerowym AFB, w module dla administratorów merytorycznych. Wskaźniki bibliotek pedagogicznych są prezentowane bez podziału na podtypy.

Wskaźniki w tabelach grupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (ang. Balanced scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2012 . Wartości wskaźników zaokrąglano zgodnie z zaleceniami opracowanymi głównie na podstawie PN-ISO 11620:2012.

W badaniu wzięło udział 34 bibliotek pedagogicznych wraz ze 137 filiami, w tym:

 • 29 bibliotek samodzielnych
 • 5 bibliotek funkcjonujących w strukturze ośrodków doskonalenia

oraz  2 biblioteki powiatowe:

 • 1 samodzielna
 • 1 włączona w strukturę innej placówki oświatowej

W roku 2018 w badaniach wzięło udział 72,34% bibliotek pedagogicznych

Podobnie jak w roku 2017, badania przeprowadzono w  14 województwach. W 100% przebadano  biblioteki z województw dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Najmniejszą liczbę bibliotek, które włączyły się w badania efektywności odnotowujemy w województwie małopolskim – badaniu wzięła udział tylko  jedna z trzech funkcjonujących tam  bibliotek, co stanowi  33,3 % udziału. W dalszym ciągu nie udało się włączyć do badań województw świętokrzyskiego i zachodnio-pomorskiego.

Procent bibliotek biorących udział w badaniach rośnie:

 

Spada wskaźnik  ““.

 

 

Spada liczba filii przypadających na bibliotekę główną:

 

 

 1. Wskaźniki funkcjonalności za rok 2018
 2. Porównanie wskaźników funkcjonalności za lata 2014-2018
 3. Usługi sieciowe i interaktywne za rok 2018
 4. Usługi sieciowe i interaktywne za lata 2014-2018
 5. Porównanie wskaźników sieciowych za lata 2015-2018

 

 

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek pedagogicznych na podstawie danych z 2017 r.

Oprac.: Mariola Szymczak, Aldona Zawałkiewicz

Analiza danych dokonywana była w programie komputerowym AFB, w module dla administratorów merytorycznych. Wskaźniki bibliotek pedagogicznych są prezentowane bez podziału na podtypy.
Wskaźniki w tabelach grupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (ang. Balanced scorecard)
i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017-11. Wartości wskaźników zaokrąglano zgodnie z zaleceniami opracowanymi głównie na podstawie PN-ISO 11620:2017-11.
W badaniu wzięły udział 32 biblioteki pedagogiczne wraz ze 131 filiami, w tym:

 •     28 bibliotek samodzielnych
 •     4 biblioteki włączone w strukturę ośrodków doskonalenia nauczycieli

oraz  2 biblioteki powiatowe:

 •    1 samodzielna
 •    1 włączona w strukturę innej placówki oświatowej

W roku 2017 w badaniach wzięło udział 68% bibliotek pedagogicznych. Podobnie jak w roku 2016, badania przeprowadzono w  14 województwach. W 100% przebadano  biblioteki z województw dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Najmniejszą liczbę bibliotek, które włączyły się w badania efektywności odnotowujemy w województwach małopolskim i podlaskim. W każdym z tych województw  w badaniu wzięła udział tylko jedna z trzech funkcjonujących tam  bibliotek, co stanowi  33,3 % udziału. Nie udało się włączyć do badań województw świętokrzyskiego i zachodnio-pomorskiego.
Wyniki badań ilustrują poniższe tabele:

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek pedagogicznych za rok 2017
 2. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek pedagogicznych za lata 2014-2017
 3. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach pedagogicznych za rok 2017
 4. Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych za lata 2014-2017

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek pedagogicznych na podstawie danych z 2016 r.

Oprac.: Aldona Zawałkiewicz

Analiza danych dokonywana była w programie komputerowym AFB, w module dla administratorów merytorycznych. Wskaźniki bibliotek pedagogicznych są prezentowane bez podziału na podtypy.

Wskaźniki w tabelach grupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (ang. Balanced scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2012 . Wartości wskaźników zaokrąglano zgodnie z zaleceniami opracowanymi głównie na podstawie PN-ISO 11620:2012.

W roku 2016 do listy wskaźników dodano wskaźnik „Satysfakcja Użytkownika”.  W wyniku zrealizowanego w roku 2016  projektu ogólnopolskiego  badania satysfakcji użytkowników bibliotek pedagogicznych, wskaźnik został wyliczony,  wprowadzony do formularzy z danymi i poddany analizie.

W badaniu wzięło udział 31 bibliotek –  29 głównych wraz z filiami oraz dwie biblioteki powiatowe.

Wykres za 2016 rok

Badania przeprowadzono w  14 województwach. W 100% przebadano  biblioteki z województw dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego  i warmińsko-mazurskiego.

W dalszym ciągu najmniejszą liczbę bibliotek, które włączyły się w badania efektywności odnotowujemy w województwie małopolskim – w badaniu wzięła udział  jedna z trzech funkcjonujących w tym województwie bibliotek, co stanowi  33,3 % udziału.

Wyniki badań ilustrują poniższe tabele:

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek pedagogicznych za rok 2016
 2. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek pedagogicznych za lata 2014-2016
 3. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach pedagogicznych za rok 2016
 4. Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych za lata 2014-2016

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek pedagogicznych na podstawie danych z 2015 r.

Oprac.: Aldona Zawałkiewicz

Analiza danych była dokonywana w programie komputerowym AFB, w module dla administratorów merytorycznych. Wskaźniki bibliotek pedagogicznych są prezentowane bez podziału na podtypy.

Wskaźniki w tabelach grupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (ang. BalancedScorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2012 . Wartości wskaźników zaokrąglano zgodnie z zaleceniami opracowanymi głównie na podstawie PN-ISO 11620:2012.

W roku 2015 dokonano zmiany sposobu prezentacji wskaźnika Usługi sieciowe i/lub interaktywne z wartości procentowych na wartości liczbowe.

W badaniu wzięły udział 32 biblioteki – 30 głównych wraz z filiami oraz dwie biblioteki powiatowe.

Badania przeprowadzono w  13 województwach. W 100% przebadano  biblioteki z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego,  pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Najmniejszą liczbę bibliotek, które włączyły się w badania efektywności odnotowano w województwie małopolskim – w badaniu wzięła udział  jedna z trzech funkcjonujących w tym województwie bibliotek, co stanowi  33,3 % udziału.

Wyniki badań ilustrują poniższe tabele:

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek pedagogicznych za rok 2015
 2. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek pedagogicznych za lata 2014-2015
 3. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach pedagogicznych za rok 2015
 4. Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych za lata 2013-2015

Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek pedagogicznych na podstawie danych z 2014 r.

Oprac.: Aldona Zawałkiewicz

Analiza danych była dokonywana w programie komputerowym AFB, w module dla administratorów merytorycznych. Wskaźniki bibliotek pedagogicznych są prezentowane bez podziału na podtypy.

Wskaźniki w tabelach grupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (ang. BalancedScorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2012 . Wartości wskaźników zaokrąglano zgodnie z zaleceniami opracowanymi głównie na podstawie PN-ISO 11620:2012.

W roku 2014 dokonano dwóch zmian na liście wskaźników. Wskaźnik Średnia liczba osób uczestniczących w imprezach organizowanych przez bibliotekę  został zastąpiony wskaźnikiem Udział użytkowników w imprezach organizowanych przez bibliotekę w przeliczeniu na 100 użytkowników, a na miejsce wskaźnika Średnia liczba osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę, wprowadzono wskaźnik Liczba uczestników szkoleń dla użytkowników w przeliczeniu na 100 użytkowników.

W roku 2015 w badaniu efektywności wzięło udział 18  (z 47) bibliotek głównych wraz z filiami, prowadzonych przez samorządy województw.

Badania przeprowadzono w dziewięciu województwach. Przebadano 100% bibliotek z województw dolnośląskiego, mazowieckiego i pomorskiego.

Najmniejszą liczbę bibliotek przebadano w województwie wielkopolskim – w badaniu wzięło udział 20% bibliotek.

Wyniki badań ilustrują poniższe tabele:

 1. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek pedagogicznych za rok 2014
 2. Wskaźniki dotyczące usług sieciowych i interaktywnych w bibliotekach pedagogicznych za rok 2014
 3. Porównanie wskaźników funkcjonalności bibliotek pedagogicznych za lata 2013-2014
 4. Porównanie wskaźników dotyczących usług sieciowych i interaktywnych za lata 2013-2014

Analiza wskaźników funkcjonalności i wybranych surowych danych statystycznych bibliotek pedagogicznych (za rok 2013)